RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (zwanym „RODO”) informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest GASTROPOL Antoni Urbański z siedzibą w Poznaniu,
os. Stefana Batorego 11e/48, 60-687 Poznań, NIP 9720089725, REGON 300425807.

Kontakt z Administratorem danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Jakie Twoje dane przetwarzamy:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON),
 • dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
 • dane korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny),
 • dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • realizacji zawartej umowy,
 • udokumentowania zawartej umowy,
 • rozliczenia zawartej umowy,
 • wewnętrznych celów administracyjno-statystycznych,
 • archiwalnym wynikającym z obowiązujących przepisów,
 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
 • rozpatrywania ewentualnych skarg.

Odbiorcy danych:

 • pracownicy oraz współpracownicy Administratora upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie Administratora, inni odbiorcy danych, w tym świadczący usługi outsourcingu księgowego dla Administratora i współpracujące z Administratorem, dostawcy usług IT, kancelarie prawne, upoważnione podmioty administracji publicznej (ZUS, US, PIP, GUS)

Okres przechowywania:

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat.

Pouczenie o prawach:

 • przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,
 • przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód, przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez kontakt z Administratorem bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”), a w szczególności: